Dòng Trinh Vương xưa kia là Dòng Mến Thánh Giá Bùi Chu do Đức Cha Pierre Marie Lambert de la Motte thiết lập tại Kiên Lao, Bùi Chu vào năm 1670.

Sau gần 300 năm Giáo Hội Việt Nam bị bách hại, các nữ tu Mén Thánh Giá Bùi Chu vẫn trung kiên với Đức Tin và âm thầm sống chung trong nhà phước Mến Thánh Giá Bùi Chu.

Ngày 14 tháng 9, năm 1953 Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, Giám Mục địa phận Buì Chu đã theo chỉ thị của Toà Thánh thiết lập nhà phước Mến Thánh Giá Buì Chu theo giáo luật.

Năm 1954, Dòng di cư vào miền Nam, và do lời yêu cầu của Đức Cha Phạm Ngọc Chi, Dòng Đồng Công đã cử Cha Bênadô Bùi Khải Hoàn sang giúp các chị em.

Với sự đồng ý của Đức Cha Phạm Ngọc Chi, Cha Bênađô soạn thảo lại Hiến Chương cho Dòng và xin đổi tên Dòng Mến Thánh Giá Bùi Chu thành Dòng Nữ Tu Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương vào ngày 31 tháng 5, năm 1966.

Hiến chương hiện tại được tu chính vào năm 1999. Theo sự gợi ý của Thánh Bộ Tu Sỹ, bên cạnh Đức Cha Sáng Lập Lambert de la Motte, Cha Bênađô Bùi Khải Hoàn cũng được chị em biết ơn và kính mến như vị Đồng Sáng Lập.

Hiện nay, ngoài Nhà Mẹ của Dòng tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, với hơn 500 nữ tu, Dòng còn có một Chi Dòng tại Hoà Kỳ. Chi Dòng Hoa Kỳ có nhà Ơn Gọi, Tập Viện, và các Sơ phục vụ trong các giáo phận liên hệ.

 
 
   
Liên Lạc| Việc Tông Đồ | Ơn Gọi | English
3815 Westminster Place, St. Louis, MO 63108 * cmrvocation@yahoo.com * (314) 371-1294

 

 

Home - Sisters of Mary Queen Nhà - Dòng Trinh Vương Nhà - Dòng Trinh Vương Lời Giới Thiệu Hình Ảnh Việc Tông Đồ Liên Lạc Ơn Gọi Home - Sisters of Mary Queen