Nhà - Dòng Trinh Vương Home - Sisters of Mary Queen Nhà - Dòng Trinh Vương Home - Sisters of Mary Queen
   
 
 

Nhà Chính Chi Dòng Trinh Vương
625 South Jefferson Avenue
Springfield, MO 65806
Ph: (417) 869 - 9842
Fax: (417) 832 - 0852

Tu Xá Kansas City
9923 Grandview Road
Kansas City, MO 64137
Ph. & Fax Number: (816) 966- 8949

Tu Xá Irving
723 Sunset Drive
Irving, Texas 75061
(469) 417 - 0123

Tu Xá St. Louis
3815 Westminster Place
St. Louis, MO 63108
(314) 371 - 1294

cmrregin
Liên Lạc | Việc Tông Đồ | Tâm Linh| Ơn Gọi | English
3815 Westminster Place, St. Louis, MO 63108 * cmrvocation@yahoo.com * (314) 371-1294

 

 

Nhà - Dòng Trinh Vương Lời Giới Thiệu Hình Ảnh Việc Tông Đồ Liên Lạc Ơn Gọi Locations of Convents